Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Az Litofilm Kft., mint azlitoshop.hu tulajdonosa kijelenti, hogy a

szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak

megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.

Az Litofilm Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és

regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó

valamennyi személyes és különleges adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag

szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika

készítéséhez használja fel.

A látogatók által feltöltött dokumentumok, zenei anyagok, képek, hangok, egyéb fájlok

tartalmáért a látogató vállalja a felelősséget, a regisztrációnál az adatvédelmi és jogi

nyilatkozat elfogadásával. A feltöltött fájlok nem kerülnek az adatkezelő tulajdonába, azzal

szabadon rendelkezhet az adatfeltöltő. Az adatkezelő a feltöltött fájlok tartalmát nem

ellenőrzi, az azért való felelősség a feltöltőt terheli.

Az litoshop.hu adatkezelését kizárólag az Litofilm Kft. végzi, harmadik fél részére

személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.

Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az Litofilm Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra,

köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

* 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

* 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

* továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

* 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

* 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes

személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy

több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

tényező alapján azonosítani lehet;különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti

tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a

bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak

hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok

valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy

a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé

teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának

vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő

lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok

feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára,

tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető

szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes

adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi

önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett

megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb

esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében

írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a

hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az

érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa

átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e

célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók

össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés

feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés

ellen.

Adatvédelmi Irányelvek:

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz,

hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

* az Önnel való kapcsolattartás,

* hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,

* közvetlen üzletszerzés,

* piackutatás

Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy

tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

* postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése , információ az Adatkezelőtől

* Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos

kutatás céljából harmadik félnek történő átadása

* e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk

küldése

* az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük

* személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli

országokba is továbbítsa

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

* Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

* Az Litofilm Kft., mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban

jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó

által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az

adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30

napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés

célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a

bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az

adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés

céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést

törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Litofilm Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt

megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a

tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –

meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak

alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett

személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől

számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény

rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő

egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.